Přejít k navigaci

Potvrzení plnoletosti


Právě se chystáte vložit do košíku zboží, které ze zákona můžete zakoupit pouze v případě, že jste dosáhli plnoletosti.
Svým souhlasem potvrzujete, že jste starší 18ti let.Pokud jste mladší 18ti let, užívejte si radostí života bez dospěláckých neřestí.

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.imago.cz, ktorého prevádzkovateľom je imago tribe s.r.o. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Vymedzenie pojmov

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Kupujúcim spotrebiteľom, alebo len spotrebiteľom je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Ponuka je právny akt smerujúcí k uzatvoreniu zmluvy, ak obsahuje podstatné náležitosti zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzatvorená jeho jednoduchým a nepodmieneným prijatím, a pokiaľ z neho plynie vôľa navrhovateľa byť zmluvou viazaný, ak bude ponuka prijatá.

Má sa za to, že návrh dodať tovar alebo poskytnúť službu za určenú cenu dosiahnutý pri podnikateľskej činnosti reklamou, v katalógu alebo vystavením tovaru je ponukou s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti podnikateľa plniť.

1. Kontaktné údaje predávajúceho

Názov: imago tribe s.r.o.
Sídlo: Lumírova 536/54, Ostrava, 70030
IČ: 06020933
DIČ: CZ06020933
Spoločnosť zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70310
Telefón: +420 774 421 641 Po-Pi: 09:00-16:00
Email: info@imago.cz

Kontaktná (korespondenčná) adresa: K Myslivně 2362/9, Ostrava, 70800
Prevádzkareň: K Myslivně 2362/9, Ostrava, 70800
Prevádzková doba prevádzkareňa: Po-Pi: 11:00-17:00

2. Informácie

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Ceny pre veľkoobchodných zákazníkov (ďalej len "Vaše VOC") sú uvedené na webových stránkach po registrácii a prihlásení do webového rozhrania veľkoobchodu.

Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené tu. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby, okrem dobierky a platobné metódy PayPal.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou ​​nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenie zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Kúpna zmluva je uzatváraná v českom jazyku.

Obrázky u tovaru majú iba ilustratívny charakter a nemusí zodpovedať skutočnej podobe veci.

Predaj alkoholických nápojov je určený len osobám nad 18 rokov - to kupujúci deklaruje zaslaním objednávky. Na žiadosť predávajúceho alebo dodávateľa je kupujúci povinný preukázať splnenie tejto podmienky. Ak vek nie je preukázaný na požiadanie, predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy.

3. Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru nieuvádza inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

Cena a spôsob doručenia (bližšie informácie tu)

Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom po jej uplynutí predať.

Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodanie tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutné výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho.

4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 60 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastností a funkčnosti tovaru. Iba kupujúci, ktorý má podľa občianskeho zákonníka postavenie spotrebiteľ, má právo na odstúpenie od zmluvy v 60-dňová lehote.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 60-dňové lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ponúka Ak predávajúci v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by malo byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Ak vracia kupujúci tovar osobne v prevádzke predávajúceho, vráti predávajúci vyššie uvedené platby do 7 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcemu.

Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri zmluve na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či u zmlúv o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že na splnenie došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie; ďalej u zmlúv na dodávku služieb alebo tovarov (vrátane alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, u tovaru, ktoré bolo nenávratne zmiešaná s iným tovarom, alebo vyňaté z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov je nemožno vrátiť; u dodávky zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak poruší kupujúci ich pôvodný obal; u dodávky novín, časopisov alebo iných periodík; u zmlúv o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo pri zmluvách na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

Vzor/on-line formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný tu.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru, pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam a / alebo ak sa preukáže, že kupujúci porušil už skôr uzatvorenú zmluvu s predávajúcim.

Predávajúci zároveň kupujúceho upozorňuje, že zmluva nie je uzavretá, ak sú tu oprávnené pochybnosti o skutočnej identite kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb v uvádzaných informáciách o tovare alebo cene.

5. Práva a povinnosti z chybného plnenia

Akosť pri prevzatí

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové súčasti bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenie od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Miesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedené v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

  • odstránenie chyby dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;
  • bezplatné odstránenie vady opravou;
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
  • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

6. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Formulár k stiahnutiu tu.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od okamihu uplatnenia (oznámenia) reklamácie. Kupujúci odovzdá či doručí tovar predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu súčasne alebo následne po uplatnení reklamácie. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

7. Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Sb.) Za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy.

Predávajúci je oprávnený poskytovať osobné údaje kupujúceho v rozsahu e-mailovej adresy, použité v rámci nákupu na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči predávajúcemu v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 6 zákona o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých kupujúcich, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Sb.), A je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníka spokojnosti, v zmysle Podmienok programe Overené zákazníkmi dostupných tu. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk odovzdané e-mailovej adresy uchováva po dobu, po ktorú je predávajúci zaradený do programu Overené zákazníkmi, alebo do doby, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení voči predávajúcemu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk, k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

Za účelom relevantné online inzercie v službe Google AdWords využívame segmenty publika, vďaka ktorým môžeme zacieliť reklamu na používateľov, ktorí navštívili náš web a prípadne tu urobili nejakú akciu. K tomuto účelu sú využívané súbory cookie. Ich zakázanie je možné v nástroji Správca nastavenia reklám Google, či přímo v internetovom prehliadači. O užívateľoch v tomto prípade nezhromažďujeme citlivé údaje ako je e-mailová adresa alebo IP.

Predávajúci využíva technológia digitálneho marketingu spoločnosti RTB House s.r.o., ktoré umožňujú zobraziť reklamy v reklamnej sieti iných spoločností. Údaje získané na tento účel sú plne anonymné a nemožno z nich identifikovať osobu kupujúceho/návštevníka webu.

Nariadenie GDPR

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nařízení GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

Zasielanie obchodných oznámení

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

Ukladanie cookies

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

8. Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) Právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Česká obchodní inspekce. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujúci sa tiež môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadom svojich spotrebiteľských práv na dTest, o.p.s. cez www.dtest.cz/poradna či na telefóne 299 149 009.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.) vykonáva (www.coi.cz).

9. Ostatné

Záloha na tovar

V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý nie je na sklade, alebo množstvo tovaru, ktoré nie je obvyklé, môže byť zo strany predávajúceho požadovaná úhrada zálohy. Predávajúci sa zaväzuje o požiadavke zálohovej platby informovať kupujúceho bezodkladne.

Darčekové poukazy

Predávajúci je vydavateľom darčekových poukazov a to v rôznych nominálnych hodnotách. Tieto poukazy je možné zakúpiť ako ktorékoľvek iné tovar z ponuky predávajúceho. Darčekový poukaz možno použiť v ktorejkoľvek objednávke u predávajúceho. Darčekový poukaz musí byť vyčerpaný celý naraz, hodnotu poukazu nemožno rozdeliť do viacerých objednávok. Celková hodnota objednávky, v ktorej má byť uplatnený darčekový poukaz, musí byť väčšia alebo rovná hodnote poukazu. Každý darčekový poukaz je vybavený unikátnym kódom, ktorý zaisťuje jeho jedinečnosť.

Darčekový poukaz môže kupujúci uplatniť v internetovom obchode predávajúceho. Kód vytlačený na poukaze slúži na uplatnenie jeho hodnoty vo forme zľavy. Zadaním unikátneho kódu poukazu v košíku pred odoslaním objednávky dôjde k rezervácii tejto hodnoty s cieľom zníženia celkovej ceny objednávky. K samotnému uplatnenie darčekového poukazu dochádza až okamihom fakturácie, kedy sa hodnota darčekového poukazu skutočne odpočíta od ceny objednávky, čím sa zníži celková čiastka k úhrade.

V prípade zrušenia celej objednávky alebo jej časti s darčekovým poukazom, je darčekový poukaz opakovane uplatniteľný v inej objednávke, vždy ale iba raz. V prípade uplatnenia zákonného odstúpenia od zmluvy do 14 dní bude predávajúcim kupujúcemu jedinečný kód darčekového poukazu obnovený.

V prípade problému s uplatnením kódu darčekového poukazu predávajúci odporúča kupujúcemu kontaktovať zákaznícky servis.

Vernostný program - Zlaťáky

Zlaťáky na imago.cz fungujú ako peniaze. 1 zlaťák = 1 Kč. Zlaťáky nemožno akokoľvek vymáhať ani požadovať ich preplatenie v hotovosti. V prípade uplatnenia zlaťáků na nákup tovaru a následného odstúpenia od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote, nevzniká kupujúcemu nárok na vrátenie čiastky zaplatenej vo zlaťácích. Pre kupujúceho, ktorý má podľa občianskeho zákonníka označenie podnikateľ nie je možné kombinovať veľkoobchodné zľavu s iným typom zliav (např. Zlaťáky).

Podrobné pravidlá a obmedzenia týkajúce sa zlaťáků sú k dispozícii v popise vernostného programu.

Informácie a poradenstvo

Všetky ústne a písomné údaje o vhodnosti a možnosti použitia dodávaného tovaru sú oznamované podľa najlepšieho vedomia predávajúceho. Predstavujú však iba jeho hodnoty skúseností a informácií, ktoré predávajúci získal sám, od výrobcu či svojho dodávateľa.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Sb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.) a ďalšími právnymi predpismi, a v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluvné strany si za právnu vzťah s medzinárodným prvkom dojednávajú české rozhodne právo s tým, že ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, rozhodne právo za práva a povinnosti vyplvajúce zo zmluvy bude stanovené na základe príslušných ustanovení kolíznych norem (najmä nariadenie Rím I).

Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. septembra 2020.

Vyobrazenie českých puncových značiek

puncovní značky


SHOPROKU 2021 Finalista
SHOPROKU 2020 Vítěz
Vítěz ShopRoku v kategorii
Cena kvality 2018, 2019, 2020